674 - Shalom

Shalom, good friends,
Shalom, good friends,
Shalom, shalom.
Till we meet again,
Till we meet again,
Shalom, shalom.